ประวัตินักวิจัย

ตระกูล พรหมจักร

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
ความเชี่ยวชาญ - Antioxidant in fruits and vegetables - Food chemistry and analysis - Food law and regulation - Process optimization - HACCP
ผลงานตีพิมพ์:
          1. Ultrasonic Extraction of Bioactive Compounds from Green Soybean Pods and Application in Green Soybean Milk Antioxidants Fortification
          2. Homogenizer-Assisted Extraction of Antioxidative Compounds from Whole Riceberry Flour and Quality Changes After Freeze Drying
          3. การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของอาหารไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ปี 2553 – 2562.
          4. Tannins in fruit juices and their removal
          5. Tannins in fruit juices and their removal
          6. Effect of Extraction Methods on The Physicochemical Properties of Fiber From Bamboo Shoot Waste.
          7. Optimizing tannin precipitation in cashew apple juice. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 17(1), 13-23.
          8. Optimizing T annin Precipitation in Csahew Apple Juice

ผลงานวิจัย:
          1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรมพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
          2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)
          3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปข้าวโดยใช้ จุลินทรีย์จากลูกแป้ง
          4. การทำการหืนของแคบหมูด้วยเทคนิค อินฟราเรดสเปกโทรสโคพ
          5. นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร