ประวัตินักวิจัย

ยุพารัตน์ โพธิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขา สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
ความเชี่ยวชาญ - Drying Technology, Food Processing Technology - Fruits and vegetables Technology
ผลงานตีพิมพ์:
          1. ชนิดและปริมาณน้ำตาลซูโครสต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแยมลูกหม่อน
          2. การหาสภาวะที่เหมาสมของการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกอัญชันด้วยไมโครเวฟ
          3. การประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ๊วยดองชงสำเร็จ (สูตรไม่มีน้ำตาล)
          4. การสกัดสารพฤกษเคมีบางประการโดยวิธีแช่ร่วมกับวิธีไมโครเวฟของเปลือกลิ้นจี่
          5. การทดแทนน้ำตาลด้วยหญ้าหวานในการผลิตกาละแมดอกซ้อ
          6. การพัฒนาการผลิตไวน์ลิ้นจี่เสริมสีแดงจากเปลือกลิ้นจี่
          7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลิ้นจี่ซินไบโอติก
          8. ผลของสภาวะการสกัดและวิธีการทำแห้งต่อสีของหญ้าหวานผง
          9. ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพและผลของกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของมะเขือม่วง (Effect of Drying Methods on Physico-Chemical Properties and Antioxidant Activity of Eggplants)

ผลงานวิจัย:
          1. ลักษณะเฉพาะการทำแห้งดอกซ้อโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องไมโครเวฟ
          2. การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชงจากลิ้นจี่ที่ทำแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบ 2 ระยะ โดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับเครื่องทำแห้งแบบถาด ประเภท pre-seed
          3. การพัฒนากระบวนผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมกาละแมดอกซ้อ
          4. ไฟโตเคมิคอลผงจากส่วนเหลือทิ้งของมะเขือม่วงเซนได
          5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าบ๊วยดอง
          6. การพัฒนาหญ้าหวานผงเพื่อเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติโดยวิธีการทำแห้งแบบต่างๆ
          7. การผลิตโอลิโกนอลผงจากเมล็ดลิ้นจี่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
          8. การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เนื้อลิ้นจี่ เปลือกลิ้นจี่ เมล็ดลิ้นจี่โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
          9. โครงการพัฒนาผลิตจภัณฑ์น้ำผึ้งผง
          10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปเสริมแอนโธไซยานิน
          11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมองุ่นชนิดไม่เติมน้ำตาลและไขมันต่ำและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรวยไอศกรีมปราศจากกลูเตนเสริมเส้นใยอาหารจากกากองุ่น
          12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงดอกบัวหลวงชงสำเร็จรูป
          13. การพัฒนาการทำแห้งกระเจี๊ยบเขียว อินทรีย์เพื่อลดเวลาการทำแห้งและคง รักษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพคุณสมบัติออกฤทธิ์เชิงชีวภาพบาง ประการ
          14. การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพื่อใช้แทนน้ำตาลทรายโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ (อพ.สธ.)
          15. ผลิตภัณฑ์กาแฟลิ้นจี่สกัดเย็นและทาร์ตลิ้นจี่
          16. การพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากกาแฟของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา (FC65004)