ประวัตินักวิจัย

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา สาขาการประมง
ความเชี่ยวชาญ Fishery management, Fish population dynamic, Aquatic resoyurces and environmental management
ผลงานตีพิมพ์:
          1. คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดพะเยา
          2. คุณภาพน้ำและการแบ่งชั้นของน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          3. ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา
          4. โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
          5. คุณภาพน้ำและการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์โดยใช้คลอโรฟิลล์ เอ เป็นดัชนีชี้วัด: กรณีศึกษาแม่น้ำอิงตอนบนและตอนกลาง Water quality and Assessment of Trophic State Using Chlorophyll a as Indicator: A Case Study of Upper and Middle Ing River
          6. ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงและทัศนคติของชาวประมงต่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา.
          7. แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงปลาวงศ์ Cyprinidae ในกว๊านพะเยา
          8. ชีววิทยาบางประการของกุ้งฝอยเพื่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          9. โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลงานวิจัย:
          1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟักทอง และซังข้าวโพดในการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus × C. gariepinus)
          2. การจัดการประมงกุ้งฝอยในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
          3. การวิเคราะห์ศักย์การผลิตเพื่อการจัดการทรัพยากรสัตว์นาเศรษฐกิจใน พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
          4. ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
          5. การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามารถยอมรับได้จากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำ ของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          6. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ระยะ2)
          7. การประเมินระดับของมลพิษทางน้ำจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
          8. การประเมินกำลังผลิต โครงสร้างประชาคมปลา และสภาวะการทำประมงในกว๊านพะเยา
          9. ศักย์การผลิตเพื่อการจัดการทรัพยากรกุ้งฝอยในพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          10. การจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายเพื่อให้เกิดการใช้ ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
          11. การศึกษาระดับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายของสัตว์น้ำจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศแบบสุดขั้วในกว๊านพะเยา
          12. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
          13. ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อแสดงผลและประเมินคุณภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดพะเยา
          14. การพัฒนาระบบติดตามและประเมิน คุณภาพน้ำกว๊านพะเยาแบบแผนที่ ออนไลน์ด้วยข้อมูลดาวเทียม
          15. ศักยภาพของพื้นที่เลี้ยงปลานิลบริเวณ บ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา
          16. คุณภาพน้ำในลำห้วยกว๊านพะเยา
          17. การประยุกต์ใช้ปูพื้นเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้ำแหล่งน้ำในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (อพ.สธ.)
          18. การประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามารถยอมรับได้จากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา
          19. คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา