ประวัตินักวิจัย

หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
ความเชี่ยวชาญ - Postharvest Technology of Fruit and Vegetables - Food Standard - Minimally Processed Fruits and Vegetables, Flavor and Aroma of Horticultural Crop
ผลงานตีพิมพ์:
          1. Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic Processe
          2. Enhancement of antioxidant activity and bioactive compounds in eggplants using postharvest LEDs irradiation
          3. Commercial active packaging maintaining physicochemical qualities of carambola fruit during cold storage
          4. Incorporation of Tapioca Starch and Wheat Flour on Physicochemical Properties and Sensory Attributes of Meat-Based Snacks from Beef Scraps
          5. Physicochemical properties and bioactive compounds of purple rice (Oryza sativa L.) seedlings grown under light-emitting diodes
          6. ผลของแสงแอลอีดีต่อคุณภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนข้าวก่ำ
          7. ผลของการฉายรังสียูวีซีต่อสมบัติทางกายภาพและจุลินทรีย์ของเส้นขนมจีน
          8. Eco-friendly rice straw paper coated with longan (Dimocarpus longan) peel extract as bio-based and antibacterial packaging
          9. ผลของสารก่อโฟมต่อสมบัติของซุปฟักทองผงกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท
          10. Characterization of bacterial cellulose (Nata de coco) from lychee
          11. Alteration of physicochemical characteristics and bioactive compounds during deep-fat frying of banana chips
          12. ผลของชนิดสารก่อโฟมต่อคุณภาพของซุปฟักทองผงอบแห้งแบบโฟมแมท
          13. ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิลระหว่างเก็บรักษา
          14. Alteration of physicochemical characteristics and bioactive compounds during deep-fat frying of banana chips

ผลงานวิจัย:
          1. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
          2. ความปลอดภัยทางอาหารและผลิตผลสด:คุณภาพและวิธีการประเมินความเสี่ยง
          3. ประสิทธิภาพของรังสี UV-C ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ และการยืดอายุการวางจำหน่ายของแก้วมังกรตัดแต่งพร้อมบริโภค
          4. ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ในการลดเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีตกค้างในแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภค
          5. การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองทอดกรอบและข้าวแต๋นโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิดกรอบเพื่อสุขภาพ
          6. ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของกล้วยไข่พระตะบองและผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบเพื่อสุขภาพ
          7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปฟักทองกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากเนื้อฟักทองเศษเหลือ
          8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยี Molecular (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ลอยแก้วเพื่อสุขภาพบรรจุขวดแก้วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ)
          9. ผลของแสงแอลอีดี ต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ ต้นอ่อนข้าวก่ำ
          10. การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยอาหารสู่มาตรฐานอาหารสากล
          11. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดเศษเหลือจากกระบวนการเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง
          12. การยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดเศษเหลือจากกระบวนการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง
          13. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดเศษเหลือจากกระบวนการเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง
          14. การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงในระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสี่น้ำตาลของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (อพ.สธ.)
          15. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กล้วยพื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา