ประวัตินักวิจัย

ภาวินี จันทร์วิจิตร

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขา สาขาเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ - การผลิตผักและไม้ดอกไม้ประดับ
ผลงานตีพิมพ์:
          1. Projection of Rice and Maize Productions in Northern Thailand under Climate Change Scenario RCP8.5
          2. ผลของน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปวยเล้ง (Spinacia oleracea L.) ในระบบไฮโดรโปนิกส์
          3. ผลของน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปวยเล้ง (Spinacia oleracea L.) ในระบบไฮโดรโปนิกส์

ผลงานวิจัย:
          1. การรวบรวมและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านในจังหวัดพะเยา
          2. ผลของน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของผักปวยเล้ง (Spinacia oleracea L.) ในระบบไฮโดรโปนิกส์สู่การผลิตระดับชุมชน
          3. ประสิทธิภาพของชนิดวัสดุเพาะในการผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจอย่างง่าย
          4. การพัฒนาเทคนิคการผลิตหัวเชื้อเห็ด หล่ม
          5. อิทธิพลของแสง LED ต่อการ เจริญเติบโตของต้นปวยเล้งที่ปลูกใน ระบบกึ่งปิด
          6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าเบญจมาศด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว