ข่าวสารประชาสัมพันธ์

...ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดแปลงสาธิตแสดง ณ งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ เข้ารับพระราชทานโล่นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ" ได้รับรางวัล “ International Partnership Award for Young Scientists ” สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Science: CAS)

รูปกิจกรรม

งานวิจัย

...รูปกิจกรรมงานวิจัยทั้งหมด...

คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ วันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล พร้อม ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมอบรมและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภออรัญประเทศ โคกสูง และ วัฒนานคร ภายใต้โครงการ “การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระแก้ว” ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565