ข่าวสารประชาสัมพันธ์

...ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ในการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเกษตร ม.พะเยา โครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับเศรษฐกิจร่วมไทย-ลาว ผ่านการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าโคเนื้อคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่เมืองชายแดนพะเยา เชียงราย"

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม

รูปกิจกรรม

งานวิจัย

...รูปกิจกรรมงานวิจัยทั้งหมด...

คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ วันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล พร้อม ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมอบรมและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภออรัญประเทศ โคกสูง และ วัฒนานคร ภายใต้โครงการ “การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระแก้ว” ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565