ประวัตินักวิจัย#
ชื่อนักวิจัย
ตำแหน่ง
สาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม
1
กนกอร ศรีม่วง
นักวิจัย
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
2
กรทิพย์ กันนิการ์
อาจารย์
สาขาการประมง
3
กรวิกา ดวงปัญญารัตน์
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
4
กฤตนน โชติพรม
ปฏิบัติการ
สาขาสัตวศาสตร์
5
กฤตภาค บูรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
6
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
7
กิตติธัช ตุ้ยคำ
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
8
ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
9
คุณากร ขัติศรี
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10
จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์
คนงาน
สาขาการประมง
11
จักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
12
จันทนา จันโจมศึก
ปฏิบัติการ
สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
13
จุฑามาศ ทินกรวงศ์
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
14
ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
15
ชัยวัฒน์ จิตนารี
ปฏิบัติการ
สาขาเกษตรศาสตร์
16
ณัฐธดา ขัตธิ
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
17
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
18
ตระกูล พรหมจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
19
ตฤณ เสรเมธากุล
ปฏิบัติการ
สาขาเกษตรศาสตร์
20
ธนาพร บุญมี
อาจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
21
ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
22
นฤมล สุทะ
ปฏิบัติการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
23
บุญร่วม คิดค้า
อาจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
24
บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
25
ปิยะ พันธ์แดง
ปฏิบัติการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
26
พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
27
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
28
พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
อาจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
29
ภาวินี จันทร์วิจิตร
อาจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
30
มนัส ทิตย์วรรณ
รองศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
31
ยุพารัตน์ โพธิเศษ
อาจารย์
สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
32
รณกร สร้อยนาค
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
33
รวิสรา รื่นไวย์
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
34
วนิดา แซ่จึง
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
35
วราภรณ์ กุศลารักษ์
อาจารย์
สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
36
วัชระ แลน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
37
วันวิสาข์ ดอกคำ
ปฏิบัติการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
38
วาสนา พิทักษ์พล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
39
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
40
ศักดิ์ชัย เครือสาร
ปฏิบัติการ
สาขาสัตวศาสตร์
41
ศิริลักษณ์ ตันเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
42
สกุลคุณ มากคุณ
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
43
สมชาติ ธนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
44
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
45
สุกัลยา ภู่ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
46
สุธิศา สุขสังข์ภา
ปฏิบัติการ
สาขาเกษตรศาสตร์
47
สุพรรณิการ์ พรหมสุริยา
ปฏิบัติการ
สาขาสัตวศาสตร์
48
สุภัค มหัทธนพรรค
รองศาสตราจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
49
สุภาพร ภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
50
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
51
สุรีนาท ครองสุข
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
52
สุรีย์พร แสงวงศ์
อาจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
53
สุวลี ฟองอินทร์
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
54
หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
55
หนึ่งฤทัย ปัญญาลึก
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
56
อภิชาติ นุเสน
ปฏิบัติการ
สาขาเกษตรศาสตร์
57
อภินันท์ เร่งเร็ว
ปฏิบัติการ
สาขาเกษตรศาสตร์
58
อิฐสะราม แสนสุภา
ปฏิบัติการ
สาขาการประมง
59
อุทัย วงศ์ขัติ
คนงาน
สาขาเกษตรศาสตร์
60
เกรียงไกร สีตะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
61
เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62
เปรมดา ทิพย์เดโช
ปฏิบัติการ
สาขาการประมง
63
เศกสรรค์ อุปพงศ์
ปฏิบัติการ
สาขาการประมง
64
เสาวนีย์ จอมสว่าง
ธุรการ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
65
โชค โสรัจกุล
รองศาสตราจารย์
สาขาสัตวศาสตร์
66
ไผ่แดง ขวัญใจ
อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
67
ไพบูลย์ ปะนาเส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการประมง
68
ไวพจน์ กันจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์