ขอแสดงความยินดีนักวิจัย ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส " ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย "