บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบปีมาณ 2564 (รอบที่ 2)

           

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบปีมาณ 2564 (รอบที่ 2) เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 - วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564