ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบปีมาณ 2564 (รอบที่ 2)

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2564

ขอแสดงความยินดีนักวิจัย ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส " ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย "

คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ