โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "